Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Pergjithshme

Detyrat kryesore të Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Pergjithshme janë ofrimi i shërbimeve administrative logjistike, të personelit, analitike, planifikuese, ligjore dhe shërbimeve tjera mbështetëse për personelin e Ministrisë së Infrastrukturës.

Divizioni i Personelit

Është përgjegjës për ofrimin e shërbimeve për menaxhimin e personelit apo resurseve njerëzore për të gjithë personelin e Ministrisë duke përfshirë të gjitha procedurat e administrimit të personelit (p.sh: procedurat e planifikimit, rekrutimit, kontratave, vlerësimit të periudhës provuese të punës, procedurat e pushimeve, procedurat disiplinore, procedurat e ankesave, dosjeve personale konfidenciale, vlerësimit të performancës së punës, përshkrimit të vendeve të punës, ndërprerjes së mardhënjes së punës, barazinë gjinore, të drejtat e njeriut, trajtimin e barabartë, zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve njerëzore, etj.

Është përgjegjës për implementimin e akteve ligjore dhe nënligjore të cilat kanë të bëjnë me shërbimin civil, duke përfshirë edhe kodin e mirësjelljes, funksionimin e institucioneve demokratike.

Ky sektor përbëhet nga tri njësit e mëposhtme:

Njësia për trajnim dhe zhvillim

Njësia për barazi gjinore, mundësi të barabarta, të drejta të njeriut dhe komunitete

Sektori i Logjistikës

Është përgjegjës për kryerjen e të gjitha shërbimeve rutinore logjistike apo mbështetëse për tërë personelin e MI-së.

Ky sektor përbëhet nga katër njësitë e mëposhtme vartëse:

Njësia e Transportit

Kjo njësi është përgjegjëse për implementimin e legjislacionit primar dhe sekondar të  përdorimit të automjeteve qeveritare duke përfshirë përdorimin e automjeteve, ofrimin e shërbimeve të transportit, regjistrimin e automjeteve, kontrollimin teknik, servisimin, sigurimin (TPL, TPL+, KASKO) dhe mirëmbajtjen e tyre, etj.;

Njësia e Përkthimeve

Është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve në të gjitha format e përkthimit për nevoja të MI-së.

Njësia e TI-së

Është përgjegjëse për mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve të TI-së për personelin e MI-së.

Njësia e furnizimit apo Depos

Është përgjegjëse për furnizimin e vazhdueshëm të personelit me inventar, material librar dhe pajisje tjera konform kërkesave të tyre.

Gjithashtu depoja është përgjegjëse për regjistrimin e inventarit apo aseteve dhe pasurisë së MI-së;

Arkivi

Është përgjegjës për arkivimin e të gjitha dokumenteve hyrëse dhe dalëse në dhe nga MTPT-ja, si dhe shpërndarjen e dokumenteve të ndryshme jashtë Ministrisë.

Drejtor i Departamentit te Financave dhe Sherbimeve te Pergjithshme eshte z. Mustafa Gara

​038/211-919    200-28-537

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO