Draft Dokumente për Konsultim

DRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. Xx/2017 PËR MBIKQYRJEN PROFESIONALE NË FUSHËN E PATENTË SHOFERITProjekt Udhëzimi Administrativ për Poligonin për Drejtim të SigurtëUDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR.XX/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADIMINSTRATIV (MI) NR. 09/2015 PËR KYÇJE, INSTALIME NËPËR TOKËN RRUGORE DHE PËR SHFRYTËZIM TË TOKËS SË RRUGËVE NACIONALE DHE RAJONALEProjektligji për Transportin RrugorDokument Konsultimi për Projektligjin për Transport RrugorUDHËZIMI ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR SHËNIMIN E AUTOMJETEVE ME DESTINIM TË VEÇANTAUDHËZIMI ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR TRANSPORTIN E PERSONAVE NË HAPSIRËN PËR VENDOSJEN E NGARKESËS ME MJETIN RRUGORUDHËZIMI ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR ULËSEN E SIGURISË PËR FËMIJËUDHËZIMI ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR PAISJE DIMËRORELigji mbi RrugëtProjekt Udhëzimin Admninistrativ për”Ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ” nr.04/2016 për Kontrollimin Teknik të AutomjetevePlotësim ndryshimi i UA për rrjetin e linjave në transportin ndërurbanProjektligji për TransportDRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. xx /2016 PËR LËSHIMIN E LEJEVE PËR KRYERJEN E TRANSPORTIT RRUGOR NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE PËR OPERATORËT REZIDENTDraft Udhëzimi Administrativ për Pyetës DRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. XXXX PËR KOMPETENCAT, PËRGJEGJËSITË, KRITERET DHE PROCEDURAT PËR EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E ZËVENDËSDREJTORËVE NË AGJENCINË E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJRORUDHËZIM ADMINISTRATIV (MI) NR.XXX--2016 PËR VENDOSJEN E PANOVE REKLAMUESE NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALEFORMULARI PËR KOMENTEPROJEKTLIGJI PËR AUTOMJETEDraft Udhëzimi Administrativ për kontrollimin teknik te automjeteveDRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. Xx / 2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 01 / 2013 MBI STABILIMENTET DHE PAJISJET PËR NGASJE TË AUTOMJETEVE MOTORIKE ME GASDRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. XX/2016 PËR DETAJIZIMIN E PËRMBAJTJES TE EKSPOZEUT TE RRJETITUDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. XX/2016 PËR NDYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 4/2012 PËR DHËNIEN E CERTIFIKATËS SË SIGURISË DHE AUTORIZIMIN E SIGURISË PËR NDERMARRJET HEKURUDHORE DHE MENAXHERËT E INFRASTRUKTURËS HEKURUDHOREDRAFT - UDHËZIM ADMINISTRATIV (MI) Nr. Xx /2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 2008/8 PËR HOMOLIGIMIN E AUTOMJETEVEKoncept Dokumenti për Ligjin e Transportit RrugorDRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR..... PËR PROCEDUART DHE TARIFAT E INSPEKTIMIT DHE CERTIFIKIMIT TË AUTOMJETEVE PËR TRANSPORT TË MALLRAVE TË RREZIKSHMERREGULLORJA (MI) NR. 2015/x PËR APROVIMIN E FLUTURIMEVE CHARTER DHE TAXI JO-HPEADRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR..... PËR PROCEDUART DHE TARIFAT E INSPEKTIMIT DHE CERTIFIKIMIT TË AUTOMJETEVE PËR TRANSPORT TË MALLRAVE TË RREZIKSHMEProjekt RREGULLORE (MI) NRXX/2015 PER ARKIVEN DHE LENDET ARKIVOREUDHËZIMI ADIMINSTRATIV (MI) NR. xx/2015 MBI KUSHTET PËR PROJEKTIM DHE NDËRTIM TË KYÇJEVE, INSTALIMEVE NËPËR TOKËN RRUGORE DHE PËR SHFRYTËZIM TË TOKËS SË RRUGËVE NACIONALE DHE RAJONALEUDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. --/2015 PËR LËSHIMIN E LEJEVE PËR KRYERJEN E TRANSPORTIT TË RREGULLT NDËRKOMBËTAR RRUGOR TË UDHËTARËVE QASJE DHE KALIM TRANZIT NËPËR TERRITORIN E KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.XXXX/2015 PËR LICENCIMIN E OPERATORËVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TË UDHËTARËVE ME AUTOBUSPROJEKT LIGJI PER RREGULLAT E KOMUNIKACIONIT RRUGORUDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. XXXX/2015 - PËR LICENCIMIN E TERMINALEVE TË MALLRAVEDRAFT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. --/2015 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 07/2013 PËR LICENCIMIN E OPERTAORVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TË MALLRAVEUDHEZIMI ADMINISTRATIV XX/2014 MBI PËRMBAJTJEN DHE FORMËN E PROCESVËRBALIT PËR MOSTRA DHE DOKUMENTIT TË KONTROLLIT TË MALLRAVE TË RREZIKSHME DRAFTI I UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.00/2014 PËR DEPARTAMENTIN E INSPEKTIMIT TË MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËSUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. XX/2014 PËR LËSHIMIN E LEJEVE PËR KRYERJEN E TRANSPORTIT NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE PËR OPERATORËT REZIDENT TË TRANSPORTIT TË MALLRAVE UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. .../2014 PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE TË SIGURISË NË TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME PROJEKTLIGJI PËR SIGURINË NË KOMUNIKACIONIN RRUGORUDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.XX/2014 PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR KYÇJE DHE QASJE NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALEUDHËZIMIN ADMINISTRATIV MBI CAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHFRYTËZIMIN E TOKËS SË RRUGËVE NACIONALE DHE RAJONALE , PËR KYÇJE , QASJE DHE INSTALIME NËNTOKËSORE (MI) NR.XX/2014FORMULARI PËR APLIKIM PËR KYÇJE/QASJE NË RRUGË

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO