Njoftime

Njoftim për kandidatin e suksesshëm Njoftim për Shofer Instruktor Njoftim mbi trajnimin për licencimin e pyetësve 09 - 10.03.2017Njoftim për Debat PublikVendim mbi rezultatet e Nisjeve të LiraNjoftim për seminarin për licencimin e pyetësveLajmërim për operatorët e transportit ndër-urbanShpallja e Nisjeve të lira në Transportin ndër-urbanAnulim i Konkursit - Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit të Rrjetit RrugorNjoftim mbi kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i Divizionit për Mirëmbajtjen e RrugëveNjoftimi për pyetës 28 - 29.12.2016Njoftimi për shofer instruktor 19.12.2016Provimi për ligjerues profesionalFletë aplikim për trajner në fushën e patentë shoferitNjoftim për kandidatin e suksesshëmNjoftim për Certifikatë TrajneriProvim për ligjerues profesional 04.11.2016Njoftim për kontratë - Sherbime inxhinierike hartimi i projekteve te strukturaveRaporti i punës së MI-së Janar - Qershor 2016Shpallje e konkursit - Zyrtar/e i/e Lartë për buxhet dhe financa Njoftim për kandidatin e suksesshëmVendim i shpalljes së fituesveNjoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e Zyrtar/e i/e Lartë për Koordinimin e PolitikaveNjoftim mbi provimin për pyetësNjoftimi për mbajtjen e provimit për licencimin e pyetësitNjoftim per kontrate - Dislokimi i varrezave nga traseja e Autostradës R6,segmenti C2 dhe C3 në sasi prej 40 varreza të identifikuara.Permbajtja e shpalljes publikeNisjet e lira neper regjione 2016Vendim per shpallje te nisjeve te liraShpallje për rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime operative në AShNAShpallje për rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime administrative fianciare në AShNANjoftim për mbajtjen e provimit për ligjërues profesional - 03.06.2016Njoftimi për mbajtjen e provimit si dhe seminarin të shoferë instruktorëve - 04.06.2016Njoftim per Dhenie te Kontrates - Furnizimi me printer A 3 color,duplex për shtypjen e testeve për patent shoferNjoftim per Dhenie te Kontrates - Shtypja e Strategjisë Sektoriale dhe Trensportit Multi Modal 2015-2020 dhe Plani i Veprimit 5 vjeqarAsfaltimi i Rrugës që lidhë rrugën Strellc i Ulët-Isniq,Beqiraj- DautajNjoftim për mbajtjen e seminarit dhe provimit për shofer instruktorNjoftim për Kontratë - Shtypja e Strategjisë Sektoriale dhe Transportit Multi Modal 2015-2020 dhe Plani i Veprimit 5 vj.Njoftim per Kontrate - Shtresimi me asfalt në rrugën N9,Segmenti Dheu i Kuq-MutivodëUrdhëresë Administrative nr. 1/2016 për mënyrën e organizimit mbajtjen e provimit për patent shofer dhe përgatitjen e testeveKërkesa për pjesëmarrje në programin për faljen e borxhit publikNjoftim per faljen e borxheve publikeNjoftim për Kontratë - Ndërtimi i rrugës që lidh pjesën Jugore të Kaçanikut me rrugën Nacionale N2 – KaçanikNjoftim per Dhenie te Kontrates Furnizimi me Toner për printer që nuk janë përfshirë në kontratën bazë Njoftim per Kontrate - Asfaltimi i Rrugës Kaqanik-Stagovë,Lagja Dushkaja-Lagjen Dashi Stagovë Njoftim per Kontrate EBRD Enviromental and Social Policy Kosovo Regional and Local Roads - Enviromental and Social Assessment Stakeholder engagement plan Procena Zastite Zivotne Sredine i Socijalna Pitanja - Regionalni i Lokalni Putevi na Kosovu Plan ukljucivanja interesnih grupa  Rrugët Regjionale dhe Lokale të Kosovës - Vlerësimi Mjedisor dhe SocialPlani i angazhimit te paleve te interesit  Kosovo Regional and Local Roads - Enviromental and Social Assessment Non-technical Summary Procena Zastite Zivotne Sredine i Socijalna Pitanja - Regionalni i Lokalni Putevi na Kosovu Netehnicki  kraci prikaz podatakaRrugët Regjionale dhe Lokale të Kosovës - Vlerësimi Mjedisor dhe SocialPermbledhje joteknike  Kosovo Regional and Local Roads - Enviromental and Social Assessment Land Acquistion Framework Regionalni i Lokalni Putevi na Kosovu - Ekoloska i Socijalna Procena Okvir za akviziciju zemljista Rrugët Regjionale dhe Lokale të Kosovës - Korniza per sigurim te tokesNjoftim per kandidatin e suksesshem / Asistent/e Administrativ/e ne DACNjoftim per provim per ligjerues profesionalNjoftim - Seminar per shofer instruktor Ftese per Shprehje Interesi - Njesia Implementuese Vushtrri- MitroviceSqarim i Ministrise se Infrastruktures - Ne lidhje me testet per patent shofer Ne lidhje me testet per patent shofer Fletepalosje per vetedijsimin ne komunikacionin rrugorNjoftim per shofer instruktor21.11.2015 Njoftim per ligjerues profesional 20.11.2015 Njoftim per kalibrimin e paisjeve per Kontrolla TeknikeNjoftimi per Shofer Instruktor24.10.2015 Njoftimi per provim ligj. profesionalNjoftim per debat publik - draft ligji per rregullat e kom. rrugorNJOFTIMNdërtimi i Urave në Zgjerimin e rrugës Nacionale M9,segmenti Sllatinë-GjurgjicëNjoftim per kontrat pune
Ndërtimi i rrugës regjionale R 209 (Bresalc-Kishnapole-Gadime-Vrellë ) L= 17.17 km
Nisjet per regjione Nisjet e lira Njoftim per operatoret e trasportit rrugor te udhetareve Nisjet e lira per regjioneShpallja publike për paraqitjen e aplikacioneve për nisje te shpallura në transportin e rregullt publik te udhëtarëveNjoftimi mbi shpalljeVazhdim afati per nisje te lira - Njoftim NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Ridizajnimi i Ueb faqes së MI -së

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO