Departamenti i Patent Shoferit

Përgjegjësitë dhe obligimet e Departamentit për Patent Shofer:

 

 

 

Në kuadër të Departamentit bëjnë pjesë Divizionet si në vijim:

 

 

Mirdit Emini, Drejtor I Departamentit per Patentë Shofer-u.d

[email protected]

 

 

Divizioni për Patent Shofer

Burim Deliu Udhëheqës i Divizonit për Patent Shofer 

[email protected]

  

Divizioni për Pyetës 

 

 

Adresa Elektronike në të cilën autoshkollat mund ti dërgojnë kandidatët e regjistruar në përputhje me nenin 43 paragrafi 1 të ligjit 05/L-064:

 [email protected]


Të dhënat që duhet të dërgohen në email adres janë; 


Emri:

Mbiemri;

Nr.Personal;

Data e regjistrimit ne Autoshkolle;

Nr. Ame i regjistrit te kandidatit;

Autoshkolla:

Rajoni;

 


 

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO